Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het aankopen en gebruiken van online cursussen
geleverd door WP Website cursus, gevestigd te Vlijmen, KvK nummer 68569831.

Definities

 1. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie WP Website cursus een
  overeenkomst met betrekking tot deelname aan een online cursus sluit.
 2. cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de online cursus
  deelneemt.
 3. online cursus : E-learning, online training of online workshop, met als doel het overbrengen
  en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen,
  (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke omtrent online cursussen van
  WP Website cursus, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane
  offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover
  deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Inschrijving en bevestiging

 1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van WP Website cursus aanmelden voor deelname aan een online cursus. Door inschrijving voor een online cursus aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden
  zonder voorbehoud.
 2. Bij inschrijving voor een online training ontvangt opdrachtgever persoonlijke
  inloggegevens voor de online omgeving. Bij gebruik van de online cursus aanvaardt de
  opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 3. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en WP Website cursus komen slechts tot stand indien
  de aanmelding door WP Website cursus aan opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt
  bevestigd.
 4. WP Website cursus heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 5. Cursist ontvangt inloggegevens waarmee voor de overeengekomen termijn toegang wordt
  verstrekt tot de omgeving van de online cursus. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag
  niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht WP Website cursus opmerken
  dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan
  leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Prijsstelling

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van het plaatsen van de bestelling in de webwinkel van
  WP Website cursus. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de bestelling in de webwinkel
  zijn vermeld.
 2. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. In geval van
  een prijsstijging na aanmelding door opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht om de
  aanmelding kosteloos te annuleren, de bijbehorende betaling wordt dan gerestitueerd.
 3. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de
  geldende BTW-tarieven.

  Annulering/wijziging/betaling

  1. Direct na bestelling van de online cursus in de webwinkel volgt de betaling. Na betaling ontvangt
   opdrachtgever persoonlijke inloggegevens en wordt de online omgeving, voor de
   overeengekomen termijn, toegankelijk.
  2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of met de omgeving, dan dient
   opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen telefonisch, via Whats app of e-mail te melden aan WP Website cursus.
  3. Het is, behoudens het gestelde in Artikel 4, lid 2, niet mogelijk de aankoop van een online
   cursus te annuleren.
  4. Uitgezonderd annulering zoals beschreven in Artikel 4, lid 2, zal in geen enkel geval restitutie
   van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij WP Website cursus zelf anders bepaalt.

  Aansprakelijkheid

  1. WP Website cursus is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband
   houdt met deelname aan een online cursus van WP Website cursus tenzij aan WP Website cursus opzet of grove schuld kan worden verweten.
  2. Indien WP Website cursus op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is
   voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
  3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
  4. Deelname aan een online cursus geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest
   vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de online cursus.
  5. WP Website cursus heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen
   resultaatverplichting. WP Website cursus kan op geen enkele wijze uitspraken doen of
   garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan een online cursus. Eventuele
   voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden
   WP Website cursus op geen enkele wijze. Deelnemer blijft te allen tijde zelf
   verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf.
  6. WP Website cursus zal er alles aan doen om de best mogelijke online cursus te verzorgen.
   Desalniettemin kan het voorkomen dat bepaalde wijzigingen in de werking van de software
   nog niet zijn meegenomen in de online cursus. WP Website cursus is hiervoor niet aansprakelijk en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.

  Intellectuele eigendom

  1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de online cursus, het
   cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de online
   cursus worden door WP Website cursus voorbehouden.
  2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WP Website cursus is de opdrachtgever
   niet gerechtigd gegevens uit en of gedeelten en of uittreksels van het verstrekte
   cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

  Algemene bepalingen

  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze overeenkomst vormt de
   volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt iedere andere mededeling,
   reclameboodschap of advertentie met betrekking tot de online cursus.
  2. In het geval enig onderdeel van deze overeenkomst nietig zou zijn op grond van het strijdig
   zijn met de wet, zal de onderhavige overeenkomst voor het overige van kracht blijven en zijn
   de partijen gehouden met elkaar in overleg te treden om het met de wet strijdige onderdeel
   te vervangen door een nadere afspraak die zoveel mogelijk benadert hetgeen in deze
   overeenkomst oorspronkelijk werd beoogd.
  3. De taal van deze overeenkomst (Nederlands) is wettelijk bindend in geval van
   tegenstijdigheden tussen deze Nederlandse versie en eventuele vertalingen.

  Contactgegevens

  De verantwoordelijke voor deze website is:
  Yvonne Serré van Seriously design

  Vragen over de Algemene voorwaarden van deze website kunnen per
  e-mail gesteld worden via info@wpwebsitecursus.nl
  Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 augustus 2023.

  Winkelwagen
  Scroll naar boven